Download Mozilla Firefox
Back to Top Button Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 01 năm 2012
THÔNG TIN
Liên kết nhanh
Lượt truy cập
Hôm nay127
Hôm qua311
Tuần này2472
Tuần rồi2823
Tháng này999
Tháng rồi12918
Tất cả480978
Liên kết Website
 
Cải cách hành chính

 

Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 01 năm 2012 In
27-09-2012

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số:         /QĐ-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

             Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 01 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

          Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-BCT, ngày 07/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 01 năm 2012 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Đặng Vũ Ngoạn - Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Võ Tuyển - Phó Hiệu trưởng: Phó chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phan Xuân Cường - Trưởng phòng TCHC: ủy viên thường trực;

4. Bà Lê Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Công đoàn trường: ủy viên;

5. Ông Võ Duy Ân - Trưởng ban Thanh tra nhân dân: ủy viên;

Điều 2.Hội đồng xét nâng bậc đợt 01 năm 2012 có nhiệm vụ:

   Triển khai rộng rãi danh sách dự kiến giáo viên, cán bộ công chức, viên chức đến thời hạn nâng bậc lương để các đơn vị cơ sở thuộc Trường rà soát, lấy ý kiến bổ sung hoặc chỉnh sửa sai sót (nếu có).

Họp xét nâng bậc lương cho giáo viên, cán bộ công chức, viên chức thuộc Trường theo quy định của Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội Vụ.

Lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương danh danh sách nâng bậc lương đợt 01 năm 2012 của Nhà trường.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Hội đồng hoàn thành việc xét đề nghị nâng bậc lương đợt 01 năm 2012. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

   - Như điều 3;

   - Lưu: VT, TCHC.

 

                                                                                                                                   Đặng Vũ Ngoạn

 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
 
 
Phòng Tổ chức Hành chính - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh
Đ/C: Số140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38161673 (ext 108). Email: tchc@cntp.edu.vn
Website : http://tchc.cntp.edu.vn     Hoặc : http://dpa.hufi.vn